banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงปู่เหรียญ
หลวงปู่เหรียญ
หลวงปู่เหรียญ (วัดหนองบัว)
   ถ้ากล่าวถึงหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัว คงไม่มีใครไม่รู้จักท่านเป็นบูรพาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ หลวงพ่อดี วัดเหนือ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ หวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ฯลฯ
และในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ยิ้ม ก็ล้วนแต่เป็นพระคณาจารย์ที่ล้วนแต่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันแทบ
จะทุกองค์ ไม่แพ้บูรพาจารย์อย่างหลวงปู่ยิ้มเอง
    หลวงพ่อเหรียญถือกำเนิดเมื่อปีพ.ศ.๒๔๑๙ ณ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บิดาชื่อ
ไฝ มารดาชื่อ แย้ม อาชีพทำนา วัยเด็กบิดามารดาได้นำไปฝากเรียนหนังสือไทย และขอม กับหลวงปู่ยิ้ม
วัดหนองบัว ต่อมาได้ลาออกไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ แต่ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ ชอบศึกษา
หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอไม่เคยขาด เมื่อมีเวลาว่างจากภารกิจการงานทางบ้าน ท่านก็จะทบทวนความรู้ที่
ท่านได้ศึกษามาทั้งภาษาไทย และภาษาขอม จนอ่านออกเขียนได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดเมื่ออายุย่างเข้า
๒๒ ปี ตรงกับพ.ศ.๒๔๔๐ ก็ได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดศรีอุปลาราม (หนองบัว) มีหลวงปู่ยิ้ม
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสิงคิบุรคณาจารย์ (คงทองสุด) วัดเทวสังฆาราม เป็นพระกรรมวาจารย์ อาจารย์
หลวงปู่เหรียญ
อยู่วัดศรีอุปลาราม (หนองบัว) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “สุวณฺณโชติ”
   หลังการอุปสมทบได้พำนักจำพรรษา ณ วัดหนองบัว  เพื่อปรนนิบัติพระอุปัชฌาย์ ตามธรรมเนียมพระนวกะบวชใหม่ด้วยความเอาใจใส่
จึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้เป็นอาจารย์ยิ่ง ทั้งยังเล็งเห็นว่าศิษย์ผู้นี้สามารถเป็นที่พึ่งพิงของเหล่าพุทธบริษัทได้ในอนาคตเบื้องหน้าด้วย
เป็นผู้ใฝ่รู้ในการศึกษา ทั้งยังเป็นผู้มีเชาว์เฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้ และจดจำได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ถ่ายทอดวิชาการความรู้ต่างๆ ให้
อย่างไม่ปิดบัง ทั้งปริยัติธรรม สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิชาการแขนงต่างๆ รวมถึงพุทธาคม
หลวงปู่เหรียญ      วิชาการต่างๆเหล่านั้น ท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ทำให้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
จดจำได้อย่างแม่นยำใช้การอย่างได้ผล ยิ่งทำให้พระอุปัชฌาย์พอใจ วางใจ และมอบหมายให้ปฏิบัติแทน
ในบางครั้ง ดังปรากฏในบันทึกของหลวงปู่เหรียญใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อฉันได้บวชแล้ว ได้อยู่กับหลวง
พ่ออุปัชฌาย์ยิ้มองค์นี้ ถึง ๑๕ พรรษา เป็นคนก้นกุฏิรับใช้ท่าน ท่านได้ใช้ให้ลงตะกรุดบ้าง ลงผ้ายันต์บ้าง
ปลุกเสกทำน้ำมนต์บ้าง และเมื่อท่านจะมรณภาพได้มอบ ตำรับตำราทุกอย่าง ฉันได้ใช้มาจนบัดนี้...คุณู
ประการต่างๆเหล่านั้น เป็นประจักษ์ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านเป็นเอกอุ ไม่เป็นรองเถราจารย์ผู้เข้มขลังท่าน
ใดในลุ่มน้ำแม่กลองอย่างแน่นอน
    ปีพ.ศ.๒๔๕๕ ภายหลังหลวงปู่ยิ้มได้ถึงแก่มรณภาพ ขณะนั้นท่านอายุได้ ๓๖ ปี ๑๕ พรรษา  จึงได้นับ
การแต่งตั้งให้เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองบัว  สืบต่อมาด้วยเป็นผู้กตัญญูรู้คุณ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ พัฒนาพระอารามให้เจริญรุ่งเรือง บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้
กลับมามีสภาพมั่นคง สามารถประกอบศาสนกิจ และศาสนพิธีได้ดั่งเดิม รวมถึงอบรมสั่งสอนศีลธรรมอัน
ดีงาม นำความสงบร่มเย็นแก่ชุมชน
     ด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามที่หลวงปู่เหรียญได้ปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ต่างๆตามลำดับ พ.ศ.๒๔๕๘
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงเมือง พ.ศ.๒๔๗๓ ได้รับตราตั้งแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๔๖๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระ
ครูนิวิฐสมาจาร ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ราชทินนมเดิม กินตำแหน่งเจ้าคณะ
อำเภอ มาปีพ.ศ.๒๔๙๖ รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระโสภณสมาจาร
      หลวงปู่เหรียญ สุวรรณโชติ  ท่านได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมา มีด้วยกันหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องรางของขลัง และพระพิมพ์ต่างๆ อาทิ
เช่น ตะกรุดประเภทต่างๆ ตะกรุดลูกอม ลูกอมเนื้อผง แหวนพิรอด พระเนื้อผงพิมพ์ต่างๆ ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านั้น โดยเฉพาะพระปิดตาเนื้อ
ผงชุบรัก ท่านได้สร้างขึ้นมาตามแบบของหลวงปู่ยิ้ม ผู้เป็นอาจารย์ แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และมีขนาดย่อมกว่า เพื่อไม่ให้สับสนกับพระ
ปิดตาของหลวงปู่ยิ้ม ผู้เป็นอาจารย์ สันนิษฐานว่า ท่านได้สร้างขึ้นมาเรื่อยๆตามแต่จะมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธามาขอจึงไม่สามารถระบุปีที่สร้าง
ได้อย่างแน่ชัด
    ขณะที่ท่านอายุได้ ๗๘ ปี ตรงกับปีพ.ศ.๒๔๙๗ และท่านก็มีความชราภาพมากแล้ว จึงได้คิดจัดสร้างพระผงขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายแก่ลูก
ศิษย์ ลูกหาที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน ด้วยความพิถีพิถันท่านได้ใช้เวลาถึง ๓ ปี ในการรวบรวมผงต่างๆ มากดเป็นพิมพ์พระ นอก
จากนั้นยังได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทย์อีก ๑๐๘ รูปมาร่วมปลุกเสก ณ อุโบสถวัดหนองบัว นับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่เหรียญที่
ตั้งใจทำเป็นอย่างมาก หลวงปู่เหรียญ สุววรณโชติ  ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ รวมสิริอายุได้ ๘๔ ปี ๖๓ พรรษา รวมระยะเวลา
เป็นเจ้าอาวาสถึง ๔๘ ปี
                                                                                                                                         ประวัติเกจิอาจารย์        ศรเครื่องราง
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2015 www.phangpra.com All rights reserved